AST VP2 Whey Protein Isolate 2lbs (32 Servings)

800.000

Một trong những loại protein đi đầu trong xây dựng và phát triển cơ bắp! Chỉ khi bạn cung cấp AST VP2 Whey Protein Isolate cho cơ thể, các mối cơ mới đồng nhất và phát triển mạnh mẽ. Càng nhiều protein, kết quả đem lại càng ưng ý. Đây là sự thật được chứng minh và kiểm nghiệm, không phải là một ý kiến cá nhân.

Xóa